Centraal Nieuws

Het echte nieuws!

D66 kiest voor #dwangarbeid in 2019

In het jaar waarop de International Labour Organisation zijn 100e verjaardag viert komt het kamerlid Raemakers (D66) met het voorstel om dwangarbeid (“tegenprestaties”) verplicht te stellen voor alle gemeenten.

De VVD-staatssecretaris heeft al aangegeven dit voorstel te volgen. Uitgerekend deze week is het SCP met een vernietigend rapport gekomen over de resultaten van de Participatiewet.

Participatiewet & tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden vragen een tegenprestatie te leveren. Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten in een verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. Wanneer bijstandsgerechtigden niet meewerken, kan de gemeente de uitkering zelfs korten.

De wetgever beschouwt de tegenprestatie als een “onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang”. Dit lijkt een definitie bedoeld om te voorkomen dat het op dwangarbeid lijkt.

International Labour Organisation

“…verbiedt alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, die wordt gedefinieerd als al het werk of diensten vereist van een persoon onder bedreiging van enige straf en waarvoor deze persoon zich niet vrijwillig heeft aangemeld.” Nederland heeft zich sinds 1933 gebonden aan deze internationale regels.
Het zal niemand verbazen dat de tegenprestatie strikt genomen strijdig is met de ook door Nederland getekende regels voor arbeid.

Tsjechië

Ook het Constitutionele Hof in Tsjechië is van mening dat de tegenprestatie niet kan. Het Constitutionele Hof heeft in 2013 korte metten gemaakt met een wet die, net als in Nederland, in de Tsjechische Republiek verplichte tewerkstelling voor werklozen invoerde. De wet bepaalde dat werklozen een straf opgelegd kregen, in de vorm van inhouding van hun uitkering, als ze gedwongen arbeid weigerden.

De rechters van het Hof zijn namelijk van mening zijn dat de overheid werklozen behandelt alsof het mensen zijn in een werkkamp. ‘Mensen moesten (onder de nieuwe wet) werken zonder daarvoor betaald te krijgen, waarbij ze vaak dezelfde kleur hesjes moesten dragen als mensen die tot taakstraffen waren veroordeeld. Dat is een inbreuk op hun waardigheid. Volgens de rechters is dat onvoorstelbaar, vooral omdat deze mensen vaak jarenlang of zelfs tientallen jaren hebben gewerkt. Bovendien werden de werkzaamheden door de autoriteiten naar eigen goeddunken gekozen.’

Deel het nieuws met anderen: